MySQL常用SQL整理(DDL)

作者: 5473 分类: MySQL 发布时间: 2015-03-29 09:18 阅读数:280

查出表A不在表B中的数据(exist,in)

 

查询条件区分大小写(binary)

 

查询指定长度的数据(length)

 

查询前n条记录(limit)

 

查询后n条记录

 

按年月日查询统计数据(year,month,day)

 

查询结果不显示重复记录

 

显示数据表中重复的记录和记录条数

 

Varchar 类型排序(+0)

 

in查询结果按in集合顺序显示(order by field)

 

重置 Auto_increment字段起始值

 

列复制

 

表复制

 

替换/更新列数据

 

case when

 

union/union all

 

行转列

 

批量插入

 

重复行组合group_concat

字段去除中文

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注